• GDPR Auditing - Αθήνα

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 12/12/2018 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Innovative Business Consulting & Learning
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €500
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  GDPR AUDITING

  Έλεγχος Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων .

  Το σεμινάριο αυτό εστιάζεται στις μεθοδολογίες και πρακτικές Ελέγχου Συμμόρφωσης (Compliance Auditing) με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Παρέχει γνώσεις και ειδικά Εργαλεία στα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, για την Οργάνωση, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Ελέγχων Συμμόρφωσης σε θέματα που αφορούν στη Λειτουργία του Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, αναλύονται case studies από τα Έργα Συμμόρφωσης με τον GDPRπου έχει υλοποιήσει η μητρική εταιρεία AQS.

  Ο Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν τα Στελέχη την Ελεγκτική εμπειρία και τις γνώσεις, ώστε να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τους Κινδύνους που απορρέουν από την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσα στην Επιχείρηση, να εξετάζουν την επάρκεια των Ελεγκτικών Μηχανισμών και Διαδικασιών και να προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες Βελτιώσεις.

  Για τη διευκόλυνση των Ελέγχων αυτών η Εταιρεία μας έχει σχεδιάσει Εργαλεία σε Access που επιτρέπουν την αρτιότητα της καταγραφής και παρακολούθησης διορθωτικών ενεργειών, τα οποία δίδονται στους συμμετέχοντες.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Ιωάννης Κυριαζόγλου, με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέση Ανατολή, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο. Έχει συγγράψει πληθώρα Έργων σχετικά με το IT Security και το IT Auditing.


  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


  Το σεμινάριο απευθύνεται σε DPO (Υπευθύνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), σε Εκτελούντες την Επεξεργασία (Processors), σε Υπεύθυνους Επεξεργασίας (Controllers), σε εσωτερικούς και εξωτερικούς Ελεγκτές, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς Ελεγκτές Πληροφορικής, σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, στον Υπεύθυνο και στα Στελέχη των Λειτουργιών ΙΤ της Επιχείρησης, αλλά και στη Διοίκηση και στα Εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ΙΤ Συστημάτων και γενικά σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες πρακτικές σε όλα τα θέματα Ελέγχου Δεδομένων για τη Συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR.


  ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


  Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο GDPR Auditing όπως η περιγραφόμενη δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα Audit του Συστήματος GDPR με πληρότητα, ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα ως προς την Συμμόρφωση της Επιχείρησης τους
  • Εντοπίζουν τις Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις
  • Με τα παρεχόμενα Εργαλεία διευκολύνονται στο να σχεδιάσουν τις Διορθωτικές Ενέργειες
  • Παρακολουθούν, με την χρήση των ίδιων Εργαλείων τη διευθέτηση των μη Συμμορφώσεων
  • Βελτιώνουν περαιτέρω τις Διαδικασίες και τα Συστήματα
  • Άρα μειώνουν τους σχετικούς Κινδύνους Προστίμων
  • Διασφαλίζουν με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο την εικόνα και τη φήμη της Επιχείρησης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΔ (GDPR)

  • Δικαιώματα ατόμων (λήθη, συγκατάθεση, κλπ.)
  • Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Ασφάλειας
  • Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων
  • Αρχές Ποιότητας των Δεδομένων
  • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR

  • Αιτίες Ελέγχου Επιχειρήσεων και Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
  • Κατηγορίες Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
  • Στόχοι Συστήματος Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
  • Μέτρα Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
  • Οφέλη Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

  3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  • Έλεγχος Πληρότητας Διαδικασιών σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR
  • Έλεγχος των input και output όλων των Διεργασιών προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος Διαχείρισης των προκυπτόντων Προσωπικών Δεδομένων
  • Έλεγχος Ασφαλείας Συστημάτων Software

  4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Πρότυπα Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
  • Τύποι Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
  • Μεθοδολογία Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
  • Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου

  5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GDPR

  5.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Έλεγχος και Μέτρα Συμμόρφωσης που αφορούν τα εξής άρθρα:

  Άρθρο 5- 10 (Αρχές που διέπουν την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Νομιμότητα της Επεξεργασίας, κλπ)

  Άρθρο 12- Διαφανής Ενημέρωση, Ανακοίνωση και Ρυθμίσεις για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του υποκειμένου των Δεδομένων

  Άρθρα 13 και 15-22 (Ενημέρωση, Διόρθωση, Διαγραφή, κλπ.)

  Άρθρο 34- Ανακοίνωση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο υποκείμενο των Δεδομένων

  Άρθρο 88- Επεξεργασία στο Πλαίσιο της Απασχόλησης

  5.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CONTROLLERS)

  Έλεγχος και Μέτρα συμμόρφωσης που αφορούν τα εξής άρθρα:

  Άρθρο 24- Ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας

  Άρθρο 25- Προστασία των Δεδομένων ήδη από το Σχεδιασμό και εξ’ ορισμού

  Άρθρο 26-31 Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, Αρχεία Επεξεργασίας, κλπ.

  Άρθρο 32- 34 Ασφάλεια Επεξεργασίας και γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων

  Άρθρο 35- Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων

  Άρθρο 37- 39 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  Άρθρο 44- 50 Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

  5.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROCESSORS)

  Έλεγχος και Μέτρα συμμόρφωσης που αφορούν τα εξής άρθρα:

  Άρθρο 27- Εκπρόσωποι Υπευθύνων Επεξεργασίας ή Εκτελούντων την Επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην Ένωση

  Άρθρο 28- Εκτελών την Επεξεργασία

  Άρθρο 29- Επεξεργασία υπό την εποπτεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία

  Άρθρο 30- Αρχεία των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας

  Άρθρο 31- Συνεργασία με την Εποπτική

  Αρχή Άρθρο 32- 34 Ασφάλεια Επεξεργασίας και γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων

  Άρθρο 37- 39 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  Άρθρο 44- 50 Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

   


  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


  Κόζιαρης Χρίστος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

  Γιώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 20ετή συμβουλευτική εμπειρία στην Ανάπτυξη Συστημάτων Οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κλπ. Επίσης, ως πιστοποιημένος Επιθεωρητής, έχει υλοποιήσει πλήθος Ελέγχων (Αudits) Συστημάτων, σε μεγάλο αριθμό Οργανισμών. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία στην εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας.

  Αθανάσιος Βασιλείου, Νομικός Σύμβουλος με εκτενή εμπειρία σε Έργα GDPR τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς, όπως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ΙΤΥΕ (ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), ΣΥ.ΦΑ. κλπ.


  ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


  • Το εγχειρίδιο του σεμιναρίου "GDPR Auditing"
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
  • Case Studies και Λύσεις
  • Διαδικασίες και Πολιτικές Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
  • Εργαλείο Ελέγχου σε Access
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
  • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

   

  Κόστος Συμμετοχής: 500 ευρώ

  Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

  (Δεν ισχύει για το σεμινάριο DPO CERTIFICATION)

  Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
  Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

   

  Εγγραφή στο σεμινάριο

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο

  210 8145 518

  Email

  info@ibcl.gr

  Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου

  Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας

  Ζήλη Δημητριάδη

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Παρθενώνος 19, Αθήνα 117 42, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Innovative Business Consulting & Learning Η Εταιρεία Innovative Business Consulting & Learning – iBcl είναι μια εταιρεία στελεχωμένη με διακεκριμένους συμβούλους που προέ... προφίλ διοργανωτή