• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 04/10/2014 10:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Ερυθρού Σταύρου 3, Αμπελόκηποι 115 26, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Power-Tax-Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €700
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:
  • 700,00 € (αρχική)*
  • Νέα τελική τιμή μετά τις εκπτώσεις €600,00
  • Φοιτητές - Άνεργοι 490 
  • & ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

   To Power-Tax Training προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης εκπτώσεων μέχρι και 40% ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. Εκπτώσεις δίδονται και στους συμμετέχοντες που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα και παρακολουθούν περισσότερα του ενός σεμιναρίου,  ανεξαρτήτου επιλογής προγράμματος.

    Τα σεμινάρια επιδοτούνται για εργαζομένους μέσω: ΛΑΕΚ - Ο.Α.Ε.Δ - 0,45 % 
   

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κ.Φ.Α.Σ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
   
   Ανάλυση και εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. - Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου -Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού  Εσόδων και Εξόδων
   Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση ΑΕ -ΕΠΕ
   Βασικές λογιστικές αρχές
   Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
   Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα  Λογιστήρια
   Προβολές  εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων,  καθολικών, ισοζύγια.
   Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας -Διακίνηση -Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγηση
   Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ.
  Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις
   

  Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛOΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   
   Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
    Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
   Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας με όλα τα " κρίσιμα" σημεία
   Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, ΙΚΑ Απογραφή της Εταιρείας Βήμα Βήμα με
  συμπληρωμένα υποδείγματα
    Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΑΤΟΜΙΚΕΣ -Αύξηση Κεφαλαίου, απογραφή στο ΙΚΑ, λοιπά ταμεία
   Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
   Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
   Κ.Β.Σ. (Κυριότερες διατάξεις για βιβλία Γ΄ κατηγορίας )  -K.Φ.ΑΣ,  μηχανογραφημένα λογιστήρια
   Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών
   
  Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
   
  Ομάδα 1 :Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2014
  Ομάδα 1 :Αγορά παγίου -Πώληση Καταστροφή -Αποσβέσεις,παραδείγματα, εφαρμογές σε excel
  Ομάδα 2 :Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO, LIFO, μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων  παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 3 :Απαιτήσεις -Διαθέσιμα
  Ομάδα 3 :Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
  Ομάδα 3 :Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel

  Ομάδα 4 :Kεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής- Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια , παραδείγματα , εφαρμογές έτοιμες σε excel

  Ομάδα 5 : Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
  Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
    6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
    6.2 Παροχές Τρίτων
    6.3 Φόροι -Τέλη
    6.4 Διάφορα Έξοδα
    6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
    6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2014

  Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
    7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
    7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
    7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
    7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
    7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
    7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
    7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
    7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
    7.8 Εσόδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
    7.9 Εσόδα Αφορολόγητα  -Λογιστική μεταχείριση
    7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
    7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
   
  Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
   
   Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
   Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
   Λογιστικοποίηση εγγραφών, Εκτύπωση  Βιβλίων


  Φόροι -Υποχρεώσεις προς Δημόσιο
   ΦΠΑ Γ΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
   Φ.Μ.Υ.
   Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
   ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας
   
  Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
   
  ΒΙΒΛΙΟ Απογραφών και Ισολογισμού -  Ηλεκτρονικός Φάκελος 
   Αποτίμηση μενόντων -Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές --Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις
   Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυταπαραδόσεις
   Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού (Λ/σμοί 36 και 56 του ΕΓΛΣ)
   Προβλέψεις Δάνεια- Factoring
   Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Λογ/σμος 54.08)
   Φ.Π.Α. Γ΄ κατηγορίας βιβλίων (Προσωρινή – Εκκαθαριστική ) -PRORATA-INTRASTAT
   Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμού Ε.Γ.Λ.Σ
   Ισολογισμός
   Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
   Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης (Λογ/σμός 80 ) Έως 88
  Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ) -Αποτελέσματα χρήσης -Κατάσταση 
  λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης
   Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ. & Γ.Σ. Υποδείγματα
   Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές
   Υπόδειγμα σε excel
   Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
   Ανακεφαλαιωτικές Ασκήσεις
   

  Θα χορηγηθεί ειδική εφαρμογή που θα δείχνει από την καταχώρηση μιας εγγραφής 
  πως επηρεάζεται-ενημερώνεται το Ισοζύγιο.

  Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS και χορήγηση πιστοποίησης προγράμματος από τη Softone.

  Βεβαίωση σπουδών: Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του υπουργείου παιδείας (Αρ. αδείας ΦΕΚ.19795).

  Θα χορηγηθεί ειδική εφαρμογή Excel για το κλείσιμο Ισολογισμού με Ροή των εργασιών του σε ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ.

   

  Διάρκεια: 2 μήνες


    Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS και χορήγηση πιστοποίησης προγράμματος από τη Softone.

    Βεβαίωση σπουδών:Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του υπουργείου παιδείας (Αρ. αδείας ΦΕΚ.19795).

    Διατίθεται CD με πρακτικές εφαρμογές

    Επιδοτούμενο

    Πάρκινγκ – Ρωτήστε μας

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Ερυθρού Σταύρου 3, Αμπελόκηποι 115 26, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Power-Tax-Training H Εταιρεία μας, Σας καλωσορίζουμε στο κέντρο εκπαίδευσης του Power-Tax-Training , το Νέο Μεγάλο κέντρο Εκπαίδευσης στα Βόρεια Προάστεια της  Αθήνας, που προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε δυναμικές ειδικότητες επαγγελματικής επιτυχίας στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Τα στελέχη του... προφίλ διοργανωτή