• Σεμινάριο Ναυτιλιακής Λογιστικής – Μηχανογράφηση με το πρόγραμμα DANAOS Financial Suite as a Maritime ERP – Βεβαίωση από κοινού - Β2

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 17/07/2019 18:00
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής:
 • Διοργανωτής: Power Tax Training
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος:
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες 72 ώρες

  Αρχική Τιμή: 1.500,00€

  Νέα Τελική Τιμή: 780,00€

  Τιμή για φοιτητές-ανέργους: 680,00€

   

  Τρόποι Πληρωμής

   

  1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

  2.Με δόσεις στο κέντρο μας

  3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

  4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 12 άτοκες δόσεις για το Β2

  5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

   

  Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012

   

  Υπάρχουν 3 μέθοδοι εκπαίδευσης:

  • In Classroom
  • Live e-learning –STREAMING
  • Εξ Αποστάσεως  (Βιντεοσκοπημένα)

   

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

   

  Αναλυτικά παραδείγματα - Με πραγματικά παραστατικά
  Α΄- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝ.89/67, 
  Ν.959/79 & Ε.Ν.Ε. Ν.959/79 ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  ΕΩΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
  ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  B΄- ΕΝΟΤΗΤΑ:ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ERP ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  DANAOS MARITIME SOFTWARE
  DanaosFinancialSuiteas a Maritime ERP

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:
  ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ: POWER -TAX-TRAINING
  & DANAOS MARITIME SOFTWARE

  Α΄- ΕΝΟΤΗΤΑ: 
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  Ναυτιλιακή Εταιρεία του Νόμου 89/67
  Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79
  Ειδική Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79

  ΠΛΟΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ -ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΜ/ΣΗΣ)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ)

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • Βιβλία και Στοιχεία των Ναυτιλιακών Εταιρειών
  • Απαλλαγές ΦΠΑ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ε.Λ.Π. (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)
  Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό
  Ομάδα 2η : Αποθέματα, Αγορές
  Ομάδα 3η : Απαιτήσεις, Διαθέσιμα
  Ομάδα 4η : Καθαρή Θέση, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Ομάδα 6η : Έξοδα
  Ομάδα 7η : Έσοδα
  Ομάδα 8η : Αποτέλεσματα

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
  Έξοδα

  • Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Πληρωμάτων
  • Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
  • Έξοδα Διοίκησης
  • Ασφάλιστρα
  • Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
  • Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγιαταξιδίων πλοίου (DisbursementAccounts)
  • Έξοδα Μεταφορών
  • Διάφορα Έξοδα
  • Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
  • Αποσβέσεις
  • Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
  • Έξοδα Διοίκησης
  • Ασφάλιστρα
  • Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
  • Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγιαταξιδίων πλοίου (DisbursementAccounts)
  • Έξοδα Μεταφορών
  • Διάφορα Έξοδα
  • Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
  • Αποσβέσεις


  Έσοδα

  • Ναύλοι (Freight) – Μισθώματα (Hire)
  • Σταλίες (Demurrage) – Επισπεύσεις (Dispatch)

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ)
  Κόστος (Έξοδα Διοίκησης) Διαχειρίστριας
  Σταθερό Κόστος Πλοιοκτήτριας (RunningCost)
  Μεταβλητό Κόστος – Κόστος ταξιδίου Πλοίου (DirectVoyageExpenses)
  Αποτελέσματα ανά Ταξίδι

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
  Πάγια

  • Αγορά Πλοίου
  • Ναυπήγηση-Κατασκευή Πλοίου


  Αποθέματα – Αγορές

  • Καύσιμα
  • Λιπαντικά
  • Εφόδια
  • Ανταλλακτικά
  • Τρόφιμα


  Απαιτήσεις – Διαθέσιμα

  • Ναυλωτές
  • Χρεώστες Διάφοροι
  • Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί Πλοιοκτήτριας – Διαχειρίστριας / Intercompanyaccounts
  • Ασφαλιστικές Απαιτήσεις
  • ΛογαριασμόςΠλοιάρχου / Master General Account
  • Διαθέσιμα-Τράπεζες


  Καθαρή Θέση – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Μετοχικό Κεφάλαιο
  Αποτελέσματα Εις Νέο
  Δάνεια

  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  Προμηθευτές - Προκαταβολές
  Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες
  Υποχρεώσεις Φόρων και Ασφαλιστικών Οργανισμών
  Μεταβατικοί Λογαριασμοί
  Περιοδικής Κατανομής Λογαριασμοί

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
  Αποτελέσματα Χρήσης Πλοιοκτήτριας - Διαχειρίστριας
  Κέρδη προς Διάθεση
  Ισολογισμός

  B΄- ΕΝΟΤΗΤΑ:
  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΜΕΤΟ ERP ΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DANAOS
  Danaos Financial Suite as a Maritime ERP encompasses a family of applications that automates and streamlines all your financial maritime business processes.
  Danaos Financial Suite is a web-enabled Solution specifically designed for the shipping industry.
  Shipping, is a capital intensive Asset Management Venture, with specific requirements regarding the automation of the accounting processes in order to ensure an seamless flow of critical financial data across departments.
  Designed as a multi-Company, multi-Group and multi-Currency Accounting shipping solution, Danaos Financial Suite provides advanced Reporting functionalities, enabling consolidation throughout all corporate levels.
  Essential for Ship Managers, Ship Owners, Accountants, Ship Holding Groups, Ship Operators, Agents, Bunker Traders, Ship Brokers, Charterers.
  Danaos Financial Suite as an integral part of DANAOS WEB ENTERPRISE SUITE applications that includes: Payments, Budgeting, Master General Account (MGA), Supply & Commercial Package (Operation, Freight, Port Expenses, XE Rates and Bunkers).

  Modules
  1.Marine Accounting& MIS
  Marine Accounting Module is designed for the shipping industry. The system further supports Voyage Accounting and Analysis, Running Cost Reporting as well as Cash Flow Analysis (including accruals). Fully integrated with invoice approval workflows. Marine Accounting Module aligns with GAAP Standards and SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 – SOX.
  Marine Accounting and MIS is a core Financial Suite Application’s Module that automates all accounting processes and ensures an intelligible flow of credible information between departments. NovelarchitectureenablesdynamicChartofAccountsdefinition.

  Features include:

  • Monitoring journals between more than one open financial periods.
  • Compatiblewith SOX Act.
  • The data entry screens, the report parameters, and the user defined reporting provide the user with maximum flexibility.
  • Security system with user defined roles and tasks, ensures access rights for selected users.
  • User Defined Chart of Accounts and ability of reorganization of accounts according to the needs of the company.
  • User Defined Chart Types for further Analysis of COA.
  • All available reports can be exported to Microsoft Excel.
  • Voyage Accounting data entry and reporting is fully supported.
  • Automatic calculation of Exchange Rates Differences and Revaluation (Translation Cost).
  • Automatic creation of Inter-company Transactions.
  • Automatic Calculation of Prepayments between more than one financial periods based on the allocation period of running expenses.
  • Ability to scan or attach all types of documents on transactions.
  • Breakdown of Running Expenses (Accruals) based on the allocation periods.
  • Automatic Closing – Opening of financial period (ability of reverse procedure is available).
  • Fiscal Year End-Closing entry per vessel/company is automatically created.


  2. Budgeting System
  Budgeting Module is a multi scenario investments, multi-fiscal years and operational budgeting system (voyages, COAs, projects, etc.). Efficient forecasting based on historical data. Core Financial Suite’s Application Module specifically designed for the Accounting Department of a modern Shipping company.
  Designed to support all financial calculations allowing the user to budget : Running Costs, Income-Expenses, Financing Costs, Credit Line, Voyage Budgeting, etc. Consolidated budgeting for a group of projects or group of companies and historical accounting data are included in the system.

  3. Payments Module
  Payments Module facilitates the planning of transactions such as:
  payables/receivables,
  partialpayments,
  bank transfers, supporting a wide range of e-banking systems (major Shipping Banks).
  Remittances

  The Payments Module is a core Financial Suite’s Application specifically designed for the Accounting Department. Supports Multiple banks for each Creditor/Currency. Automatically creates Accounting Entry. Automatically creates Remittance Advice Bank letter, Remittance Letter, Check etc. Payments module can be customised to meet specifically your company format.

  Reports: Outstanding per creditor, outstandings per currency and creditor, list of outstanding items.

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ POWER -TAX-TRAINING & DANAOS

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής


  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Power Tax Training Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με άδεια από το Υπ&omicron... προφίλ διοργανωτή