• Audit - Βελτίωση Παραγωγής - Αθήνα

 • Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής: 11/12/2018 09:30
 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28, Ελλάδα
 • Διοργανωτής: Innovative Business Consulting & Learning
 • Περισσότερες Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
 • Κόστος: €500
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με το κόστος:

  Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

 • προσθήκη στα ♥ αγαπημένα

  AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Lean Manufacturing - Value Stream Map

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

  Το Σεμινάριο αυτό είναι το απόσταγμα της μεγάλης εμπειρίας των Συμβούλων μας στη Διοίκηση της Παραγωγής. Είναι ένα απολύτως διαδραστικό Workshop και υλοποιείται μέσω σύντομων Ασκήσεων και χρήσης Εργαλείων Προγραμματισμού, Βελτίωσης της Ποιότητας, Διαχείρισης Κινδύνων, Μείωσης Κόστους και Βελτίωσης Παραγωγικότητας. Μέσω των νέων Εργαλείων του Lean Manufacturing, με τα οποία εντοπίζεται το σύνολο των Νεκρών Χρόνων και της Φύρας του Υλικού, καθορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους και επομένως διευκολύνεται η πλήρης Αξιοποίηση των Μηχανημάτων, η μείωση της Σπατάλης Αποθεμάτων και των λανθασμένων Προβλέψεων και Προγραμματισμού.

  Έχει ριζικά ανανεωθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα Σεμινάρια που έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν σε βαθμό που το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμο να το παρακολουθήσουν ακόμη και οι παλαιοί συμμετέχοντες.

  Παρουσιάζονται οι σημαντικοί Δείκτες - Εργαλεία του Lean Manufacturing, όπως οι Δείκτες παρακολούθησης Συνολικής Παραγωγικότητας OEE (Overall Equipment Effectiveness), όπου λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως σταματήματα, η Φύρα, τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα και η συνολική απόδοση σε Ποσότητα Παραγωγής, το Takt Time που είναι ο ιδανικός χρόνος Παραγωγής μίας μονάδος Προϊόντος και το VSM (Value Stream Mapping) που αποτελεί Τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται υψηλή Παραγωγικότητα, μειώνοντας τις απώλειες χρόνου και θέτοντας όλες τις επί μέρους Εργασίες σε μία αδιάκοπη Ροή. 
  Ουσιαστικά το VSM είναι η Απεικόνιση του Ρεύματος "Αξίας" και αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εποπτικό Εργαλείο Παραγωγής που υποβοηθά στην αναγνώριση της Σπατάλης και στην κατανόηση της Ροής Υλικών και Πληροφοριών, αποτυπώνοντας μέσω Ειδικών Συμβόλων και Παραμέτρων, τις δραστηριότητες για την Παραγωγή ενός Προϊόντος, με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών που δεν προσθέτουν αξία.

  Παράδειγμα VSM μπορείτε να δείτε εδώ


  ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


   

  • Για κάθε επί μέρους ενότητα θα έχουν στη διάθεσή τους Πίνακα Ελέγχου προκειμένου να καταγράψουν τις αποκλίσεις, ένα Εργαλείο δηλαδή για να πραγματοποιήσουν Ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Audit.
  • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για Προγραμματισμό Μηχανών και Προσωπικού επί τη βάσει Standard Φασεολογίων.
  • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel Εργαλείο Pareto ABC Analysis προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στη Διαχείριση απώλειας χρόνου Μηχανών - Προσωπικού).
  • Θα τους παρέχονται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το Κόστος set up στα μηχανήματα.
  • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για τον Προγραμματισμό Μηχανημάτων & Προσωπικού σε καθημερινή βάση.
  • Θα γνωρίσουν τη σωστή μεθοδολογία Δειγματοληψίας είτε πρόκειται για ολοκληρωμένες Παρτίδες είτε για συνεχιζόμενη Παραγωγή, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 2859 και ISO 21247 (Accept – Zero Sampling) αντίστοιχα.
  • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που υλοποιείται το Validation μιας διεργασίας με Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία.
  • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τη μέτρηση Παραγωγικότητας.
  • Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της οικονομικά άριστης Ποσότητας Παρτίδας.
  • Θα έχουν συνεχή υποστήριξη για ένα έτος μετά το σεμινάριο στη βελτίωση του Audit καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής των παραπάνω Εργαλείων από την εταιρεία μας.

   


  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


  Περιοχές και επί μέρους τομείς που ελέγχονται κατά το Audit.

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  • Χρησιμοποιούνται ακριβή αρχεία για τον Χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές
  • Έχουν καθοριστεί ακριβή φασεολόγια των εν σειρά και εν παραλλήλω Μηχανών & των αναγκών Προσωπικού
  • Χρησιμοποιούνται μοντέλα Πρόβλεψης για την υποστήριξη της εκτίμησης της ζήτησης
  • Υπάρχει Σύστημα Capacity Planning για να εντοπίζει Bottleneck στη φόρτιση των γραμμών παραγωγής. Παράδειγμα Εφαρμογής με χρήση Εργαλείων
  • Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος Setup των Μηχανημάτων. Παράδειγμα με Εφαρμογή Εργαλείου Γραμμικού Προγραμματισμού
  • Υπάρχουν Μοντέλα για την αριστοποίηση του μεγέθους της Παρτίδος, ώστε τελικά να μειώνεται το συνολικό Κόστος του Προϊόντος
  • Έχει υπολογισθεί το κόστος από τις «σφήνες» στην παραγωγική Διαδικασία. Μοντέλο υπολογισμού του Κόστους σε κάθε «σφήνα»
  • Προγραμματισμός με βάση δεδομένη απαίτηση Παραγωγικότητας. Εργαλείο, Παράδειγμα

  2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • Ελέγχονται κατά την παραλαβή οι πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν με Συστήματα Δειγματοληψίας που ακολουθούν Πρότυπα Συστήματα όπως πχ. το Πρότυπο ISO 2859
  • Τι Δείγματα λαμβάνονται κατά τη Ροή της Παραγωγής. Ελέγχεται αν χρησιμοποιούνται Διεθνή Πρότυπα συνεχούς Δειγματοληψίας όπως το ISO 21247 (Accept – Zero Sampling)
  • Πώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα της Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Stability)
  • Πώς διασφαλίζεται η ικανότητα της Διεργασίας (Process Capability) σε σχέση με την απαίτηση του Πελάτη
  • Πώς αξιολογείται η επάρκεια του Χειριστή Παραγωγής (Validation)
  • Πώς ελέγχεται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ανά βάρδια, Μηχανή, Χειριστή και Προμηθευτή Α΄ υλών
  • Πώς γίνεται το Validation (επικύρωση) νέων Μεθόδων ή Μηχανών Παραγωγής ή νέων Α' υλών
  • Μέτρηση αβεβαιότητας των Οργάνων Ελέγχου
  • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)

  3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

  • Ποιoς ο σημαντικότερος Δείκτης παρακολούθησης Απόδοσης Συστήματος Συντήρησης
  • Πώς ελέγχονται οι επιπτώσεις της κατάστασης Συντήρησης της Μηχανής στην Ποιότητα του προϊόντος
  • ABC ανάλυση των αιτιών των βλαβών
  • Επακολουθούν Διορθωτικές Ενέργειες
  • Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Συστήματος Συντήρησης
  • Αρχεία τεκμηρίωσης της Συντήρησης
  • Εφαρμογή σε Excel για Σχεδιασμό και Έλεγχο Συντήρησης
  • Πώς υπολογίζουμε το Άριστο Κόστος Συντήρησης

  4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  • Υπάρχει Σύστημα μέτρησης του Συντελεστή Αξιοποίησης και της συνολικής Παραγωγικότητας των Μηχανημάτων και του Προσωπικού
  • Υπάρχει καθημερινή αποτύπωση της κατάστασης παραγγελιών Πελατών και του ακριβούς χρόνου παράδοσής τους
  • Υπάρχει δυνατότητα αναφορών κόστους Παραγωγής σε καθημερινή βάση
  • Εντοπίζονται σημεία Bottleneck στη Ροή της Παραγωγής, ώστε να γίνονται παρεμβάσεις
  • Γίνονται μελέτες χρόνων Μεθόδων για τη βελτίωση της Παραγωγικότητας ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το Set up των Μηχανών
  • Γίνεται ανάλυση ποσοστών Φύρας και εντοπισμός τρόπων βελτίωσης
  • Γίνεται Προγραμματισμός των Μηχανών με βάση ένα στοχευμένο επίπεδο Παραγωγικότητας
  • Αξιολογείται το κόστος που προκαλείται με τις σφήνες στον Προγραμματισμό της Παραγωγής

  5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΩΝ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  • Έλεγχος και Διαχείριση χώρων
  • Απαιτούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα 5S με Παραδείγματα, Φωτογραφίες, Διαδικασίες, Εργαλεία και Πίνακες Ελέγχου
  • Πώς γίνεται η Αξιολόγηση Κινδύνων
  • Αξιολόγηση σημαντικότητας και συχνότητας εμφάνισης των Κινδύνων
  • Διαθεσιμότητα και χρόνος των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας
  • Τεκμηριωμένη ανάλυση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
  • Αναγκαίες Λήψεις Διορθωτικών Ενεργειών
  • Πίνακες Ελέγχου για Ειδικές Απαιτήσεις μέτρων ασφαλείας εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Συστημάτων θέρμανσης - ψύξης, εξαερισμού, φωτισμού
  • Έλεγχος μέτρων για Ειδικές περιπτώσεις Έκθεσης σε Κινδύνους

  6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Αξιολόγηση Συστήματος MRP II Παραγωγής
  • Ειδικά Εργαλεία για επί μέρους Ελέγχους (Στατιστικός Έλεγχος, ABC Analysis, Υπολογισμός οικονομικά άριστης παρτίδας)
  • Βασικά Εργαλεία Lean Manufacturing, Υπολογισμού ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness), Tact Time και Templates & Παραδείγματα κατασκευής VSM
  • Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Παραγωγής σε Excel

   


  ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


  Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο Στέλεχος Παραγωγής μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, NOVARTIS κα.), με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 Ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης και με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI κλπ.

  Μιχάλης Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός της Σχολής Ικάρων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Αεροναυπηγική από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Μοντελοποίηση και Βελτίωση Διεργασιών, σε Ορθολογικοποιημένα Συστήματα Δειγματοληψίας κατά ISO 2859 και ISO 21247, καθώς και στην αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI κλπ.

   


  ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:


  • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου "Audit - Βελτίωση Παραγωγής"
  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
  • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

  Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

   

  Κόστος Συμμετοχής: 500 ευρώ

  Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

  (Δεν ισχύει για το σεμινάριο DPO CERTIFICATION)

  Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
  Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

   

  Εγγραφή στο σεμινάριο

  Πληροφορίες

  Τηλέφωνο

  210 8145 518

  Email

  info@ibcl.gr

  Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου

  Crowne Plaza Hotel, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας

  Ζήλη Δημητριάδη

   

  Διεύθυνση Διεξαγωγής

  Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Πόσο κάνει Τρία και Δύο?

  Διοργανωτής

  Innovative Business Consulting & Learning Η Εταιρεία Innovative Business Consulting & Learning – iBcl είναι μια εταιρεία στελεχωμένη με διακεκριμένους συμβούλους που προέ... προφίλ διοργανωτή